ចុចស៊ែរចែកចាយឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់គ្នាបានដឹងពីការវិវត្តន៍នៃក្រដាសប្រាក់រៀលដ៏មានតម្លៃរបស់យើង (មានវីដេអូ) | Khmer-note.com

ចុចស៊ែរចែកចាយឲ្យកូនខ្មែរគ្រប់គ្នាបានដឹងពីការវិវត្តន៍នៃក្រដាសប្រាក់រៀលដ៏មានតម្លៃរបស់យើង (មានវីដេអូ)

សព្វថ្ងៃនេះ ប្រជាជនខ្មែរយើងធ្វើការចាយវាយប្រាក់រៀលជារៀងរាល់ថ្ងៃ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្លាប់ដឹងពីការវិវត្តនៃក្រដាសប្រាក់រៀល ដែលឬទេ? តើក្រដាសប្រាក់រៀលបោះពុម្ពដំបូងនៅឆ្នាំណា? ដើម្បីចង់ដឹងពីបញ្ហាទាំងនោះ ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបានធ្វើការបង្កើតវីដេអូមួយឡើង ដែលបង្ហាញពីការវិវត្តន៍នៃក្រដាសប្រាក់រៀលតាំងពីសម័យមុន រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះ។

មតិ